Inne tematy

Małgorzata halber wikipedia

Trzeba już dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kierunku zmierzają przemiany roli społecznej nauczyciela oraz jakie należy przedsiębrać kroki, by przemiany te dokonywały się zgodnie z obecnymi i perspektywicznymi potrzebami rozwoju naszego systemu oświaty. Dokonujące się pod wpływem stosunków społecznych, przemian kulturalnych zmiany w szkolnictwie, jego strukturze, treściach i metodach pracy zobowiązują nauczyciela do nadążania za postępem nauki i cywilizacji. Wprawdzie w zawodzie nauczyciela dawno już rozstrzygnięto alternatywę: „uczyć się dalej lub zadowolić się wykształceniem zdobytym w uczelni”, jednak nie dysponujemy jeszcze takimi w pełni wystarczającymi rozwiązaniami instytucjonalnymi, które odpowiadałyby -potrzebom w zakresie ciągłego kształcenia i rozwoju kadr oświatowych. Dotychczasowe struktury kształcenia i doskonalenia nauczycieli mogą .sprostać co najwyżej tradycyjnym sytuacjom nauczyciela wykładowcy, nauczyciela tylko przekazującego i egzekwującego wiedzę, rzecznika biernego uczenia się, a nie roli nauczyciela inspiratora i organizatora procesu aktywnego uczenia się i samokształcenia. Zmiany te powodują potrzebę wykształcenia nowych sprawności nauczyciela oraz ukształtowania nowych relacji: nauczyciel-uczeń, wzrost wiedzy i umiejętności pedagogicznych.