Inne tematy

Drugi typ trudności wiąże się z wielkim zróżnicowaniem środowiska nauczycielskiego

Szczególnie duże zróżnicowanie specjalności a zatem i potrzeb występuje w szkolnictwie zawodowym. Tymczasem system edukacji ustawicznej musi zakładać pewien standard potrzeb nauczycieli. Stąd wszelkiego rodzaju opracowania sugerują pewną standaryzację potrzeb nauczycieli, sprowadzenie ich do kilku podstawowych grup. I na tym tle dochodzi do sprzeczności między zróżnicowanymi potrzebami nauczycieli a modelowymi, instytucjonalnymi rozwiązaniami. Mówiąc o klasyfikacji instytucji z punktu widzenia ich miejsca i roli w jednolitym systemie kształcenia ustawicznego nauczycieli, trzeba zwrócić uwagę na występujące tu trudności. Budowa jednolitego systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli napotyka szereg trudności wynikających z faktu, że dotychczas instytucje kształcenia i doskonalenia nauczycieli podlegają różnym ośrodkom dyspozycyjnym. Już samo kształcenie nauczycieli realizowane jest w różnych typach zakładów, podległych różnym instytucjom.