Inne tematy

Pełne uświadomienie sobie istoty założeń teoretycznych i konsekwencji praktycznych

Chodzi tu o całościowe ujęcie wszystkich ogniw systemu oświaty z punktu widzenia założeń edukacji permanentnej. W naszym systemie oświatowym mamy pod tym względem bogate tradycje i niezwykle cenne doświadczenia oświaty socjalistycznej. O jakie kwestie tu chodzi? Przede wszystkim u podstaw naszego systemu oświaty występuje prawo wszystkich obywateli Ido nauki, jej powszechność. Prawo to nakłada obowiązek kształcenia w zakresie szkoły 8-letniej, upowszechniania kształcenia na poziomie szkoły średniej, rozwoju różnorodnych form kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wyższego podnoszenia kwalifikacji różnych grup pracowników przy bezpłatności wszystkich typów kształcenia. Nie ulega wątpliwości, że kształcenie ustawiczne może rozwijać się tylko wtedy, kiedy będzie sprawą całego społeczeństwa, a nie jednostki. Innymi słowy, koncepcja kształcenia ustawicznego traktuje naukę jako normalną i niezbędną cechę działalności ludzkiej w każdym okresie życia, stwarza wszystkim możliwości i konieczność odnawiania, uzupełniania wiedzy, stosowania w praktyce uprzednio zdobytej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kultury ogólnej, rozwijania zdolności zdobywania nowych specjalizacji, doskonalenia i samokształcenia.