Inne tematy

Aaa kotki dwa szarobure obydwa

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli mają na celu podniesienie poziomu ich wykształcenia oraz zbudowanie systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Konieczność podniesienia poziomu kwalifikacji kadr oświatowych podkreśla się powszechnie i łączy się z tym nadzieje na wzrost efektywności szkolnictwa. Zrealizowanie tego zadania jest też podstawowym warunkiem powodzenia realizowanej reformy oświatowej. Wychodząc z tych założeń podjęto decyzje związane z kształceniem na pełnym wyższym poziomie nowych nauczycieli oraz z podniesieniem kwalifikacji nauczycieli pracujących, powołano nowe placówki doskonalenia kadr oświatowych, włączono do realizacji tych zadań radio i telewizję.
Rzeczą powszechnie wiadomą jest, że w dzisiejszych warunkach przyspieszonego tempa rozwoju nauki i techniki, przemian oświatowych naucźyciel nie może opanować takiej sumy wiedzy i takich umiejętności, które wystarczyłyby mu na cały okres aktywności zawodowej. Toteż tendencji do zmian jakościowych zawodu nauczycielskiego towarzyszyć musi poszukiwanie nowych modeli programowo-instytucjonalnych oraz przekształcenie istniejących struktur zgodnie z aktualnymi potrzebami, ale ujmowanymi również w perspektywie dnia jutrzejszego.