Inne tematy

Lalka streszczenie krotkie

Tej nowej funkcji oświaty musi odpowiadać pozycja i rola nauczyciela. Z właściwym rozwiązaniem tego kompleksu zagadnień łączy się nadzieja na rozstrzygnięcie podstawowych problemów reformy systemu edukacji narodowej. W rozważaniach naszych na dwa aspekty problematyki zawodu nauczycielskiego zwracamy szczególną uwagę: chodzi o to, by przemiany w zawodzie nauczyciela miały charakter wielostronny i perspektywiczny. Mówiąc o wielostronności przemian w zawodzie nauczycielskim mamy na uwadze zmiany w sferze intelektualnej, społecznej, materialnej i ogólnokulturowej. Doświadczenia rozwoju naszego systemu oświatowego wykazały, że niejednokrotnie pomijanie w polityce oświatowej jednego z tych aspektów powodowało nieodwracalne konsekwencje wt zawodzie nauczyciela, jego prestiżu i roli społecznej. W rozwiązywaniu problemów nauczycielskich nie wystarcza już wymiar dnia dzisiejszego. Nauczyciele przygotowani w ciągu najbliższych 10—15 lat będą realizować swoje zadania w warunkach, kiedy zjawią się nowe problemy oświatowe związane z przemianami społecznymi i naukowo-technicznymi, a więc będą realizować nowe zadania, zasadniczo odbiegające w treści od dotychczasowych.