Inne tematy

Okres adaptacji zawodowej jest istotny

Okres adaptacji zawodowej ma ważne znaczenie w procesie kształtowania postawy zawodowej nauczyciela i w znacznej mierze przesądza o tym, czy będzie następował wzrost ambicji zawodowych nauczyciela, czy też będzie to ewolucja w kierunku rutyny, biernego przystosowania i stagnacji. W okresie adaptacji rozwijają się i utrwalają podstawowe cechy osobowości nauczyciela, kształtuje się motywacja pracy, stosunek do dziecka, do środowiska, formuje się jego kultura pedagogiczna. Rodzą się liczne pytania dotyczące zakresu posiadanej wiedzy przez nauczyciela, jego umiejętności pedagogicznych. Narasta krytyczny i zarazem twórczy stosunek do własnych kwalifikacji, przejawiający się w poszukiwaniu nowych rozwiązań pedagogicznych.