Inne tematy

Streszczenie mitu o labdakidach

Może być tylko twórczą kontynuacją dotychczasowego dorobku, a nie jak to sugerują niektóre publikacje jego zaprzeczeniem praktyki. I to jest pierwsze niebezpieczeństwo zagrażające idei kształcenia ustawicznego. Drugie natomiast polega na tym, że idee te wypełni się utartymi, tradycyjnymi wyobrażeniami i cały proces zmian sprowadzi się w istocie do przyozdobienia nową nomenklaturą dawnych rozwiązań. Tę tendencję do nadawania starym instytucjom nowych szyldów obserwujemy dziś w wielu krajach. Dotyczy to szczególnie tradycyjnej oświaty dorosłych. Dlatego wydaje się celowe, by przy ocenie poszczególnych koncepcji i proponowanych rozwiązań zwracano szczególną uwagę na ich nowoczesność, znaczenie perspektywiczne oraz wartość praktyczną. Prawdopodobnie szereg przyczyn złożyło się na to, że problematyka kształcenia ustawicznego w większym stopniu owocuje w sferze teoretycznych rozważań, a w mniejszym znajduje zastosowanie praktyczne. Jedną z tych przyczyn upatrywałbym w deklaratywności omawianych koncepcji, braku dostatecznego osadzenia wielu koncepcji kształcenia ustawicznego w określonych realiach oświatowych, kulturowych i gospodarczych poszczególnych społeczeństw.