Inne tematy

FUNKCJE AUTORYTETU

Kiedy zastanawiamy się nad funkcjami, autorytetu, musimy brać pod uwagę zarówno autorytet osobisty, jak i urzędowy. Autorytet urzędowy — podobnie jak prestiż urzędowy – wynika z systemu wartości obowiązującego w danym społeczeństwie oraz z odpowiadającego temu systemowi hierarchicz­nego porządku i jest czynnikiem uzasadniającym dany porządek. Autorytet ten jest niezależny od rzeczywistych lub domniemanych właściwości tego, komu przysługuje, a jego atrybutem jest władza społeczno-polityczna w sze­rokim tego słowa znaczeniu. Każdy autorytet spełnia funkcję integrującą, przejawiającą się w tym, że skupia on wokół siebie ludzi, którzy go uznają. Realizacja tej funkcji przez konkretny autorytet może wyglądać nader różnie w poszczególnych wypadkach, czyli – inaczej mówiąc – stopień owej integracji.może być bardzo różny w zależności od charakteru danego autorytetu i kontekstu społecz­nego, w którym będziemy go ujmować.