Inne tematy

UWIKŁANIE SPOŁECZNE

I najpierw skupiły na sobie uwagę te uwikłania społecz­ne nauki, które są łatwiej uchwytne, a pod pewnym względem także i waż­niejsze: miejsce nauki we współczesnym społeczeństwie, jej struktura organi­zacyjna, alokacja przeznaczonych na nią środków, społeczne konsekwencje odkryć naukowych. Charakterystyczna dla tego okresu socjologii nauki była znana książka J. D. Bernala The Social Function of Science (London 1939). Rzecz jasna, iż ta problematyka z upływem lat nie straciła bynajmniej na ważności, może nawet ‘zyskała w związku z pilnym zapotrzebowaniem na teoretyczne podstawy polityki naukowej, czyli racjonalnego sterowania dzia­łalnością naukową w skali kraju lub grupy kooperujących krajów. W dalszej kolejności podjęto badania nad dynamiką rozwoju nauki (typowym przykładem jest głośna praca T. S. Kuhna Struktura rewolucji naukowych (1962), polski przekład Warszawa .1968) oraz nad nieformalnymi relacjami, jakie zachodzą w środowisku uczonych.