Inne tematy

ODCZUCIE CZEGOŚ NIEZWYKŁEGO

Słowo „autorytet” wywodzi się z łacińskiego słowa auctoritas i wyraża w znaczeniu szerszym poważanie oparte na po­siadanej władzy; w węższym zaś — szacunek dla przewagi posiadanych zalet, które są szczególnie cenione w danym społeczeństwie lub środowisku. Słowo „prestiż” wywodzi się również z łacińskiego słowa — prestigia i oznaczą zarówno czar, urok, jak też kuglarstwo, mamidło, oszukaństwo itp. zjawiska. Stąd też jeżeli twierdzimy, że ktoś lub coś cieszy się prestiżem, to mamy na myśli, iż dany podmiot lub przedmiot wywołuje w nas odczucie czegoś niezwykłego, skłaniając nas tym samym do mniej lub bardziej irracjonal­nych postrzeżeń i myśli na ich temat.