Inne tematy

ZNANY I CENIONY

Znany i ceniony uczony ze względu na swoje osiągnięcia naukowe integruje zarówno tych, którzy podzielają jego poglądy naukowe, gdyż współpracują z nim lub pracują pod jego kierunkiem, jak i tych, którzy po prostu solidaryzują się z jego poglądami nauko­wymi, bowiem są przekonani o ich słuszności, choć nie są jego współ­pracownikami. Każdy kierownik sprawujący władzę nad jakąś zbiorowością ludzi integruje nie tylko tych, którzy muszą go słuchać, ale i tych, którzy chcą go podziwiać, delektując się np. rządami ..mocnej ręki”. Integru­je więc nie tylko “tych, którzy go aprobują, ale i tych, którzy go nie akceptują i ganią.Kiedy wskazujemy na integracyjną funkcję autorytetu, należy zdawać sobie sprawę z tego, że realizuje się ona inaczej w obrębie organizacji, w której ten autorytet występuje, a inaczej poza nią, ponadto różne realizowanie się tej funkcji zależy od rodzaju autorytetu.