Inne tematy

Rozwój badań nad problematyką kształcenia nauczycieli może ilustrować następujący fakt

W połowie lat sześćdziesiątych Rada Koordynacyjna Badań Pedagogicznych przy Ministerstwie Oświaty RFSRR stwierdziła, że żaden instytut pedagogiczny ani instytut naukowo- -badawczy nie prowadzi badań z dziedziny teorii i metodyki przygotowania nauczycieli w szkołach wyższych. Ale już w r. 1969 Rada Koordynacyjna Badań Naukowych Pedagogiki przy Prezydium ANP zarejestrowała około 400 tematów, a w planie badań na lata 1974—1975 przewidziano ponad 900 tematów związanych z różnymi aspektami wychowania, kształcenia i przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli. Obecnie badania w tym zakresie realizuje (w większym lub mniejszym stopniu) kilkadziesiąt wyższych uczelni i instytucji naukowych oraz ponad 1000 pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych. Nie ma dziś prostych zależności między kształceniem a społeczną rolą nauczyciela. Wielorako skomplikowane współzależności między wymaganiami kształcenia i wychowania a zawodem nauczyciela nie dadzą się sprowadzić do żadnych tradycyjnych schematów. Dotyczy to wymagań społeczeństwa wobec szkoły i nauczyciela, warunków stwarzanych nauczycielowi przez społeczeństwo oraz efektywności jego pracy. Kształcenie nauczycieli, musi uwzględniać ten fakt, by przygotowywać jednostki zdolne do sterowania własną działalnością, do określenia celów bliższych i dalszych w strukturze celów ogólnych.