Inne tematy

Inicjatywy badań pedagogicznych rodziły się w ośrodkach naukowych

Szkoły, zespoły nauczycielskie i indywidualni nauczyciele włączali się do tych badań w późniejszym etapie. Zresztą rzeczą naturalną i oczywistą jest, że nowe idee, problemy badawcze, nowe pytania wobec praktyki pedagogicznej, nowe teorie i rozwiązania formułowane są w ośrodkach naukowo-badawczych. Sprawą otwartą w badaniach pedagogicznych jest ich związek z praktyką pedagogiczną, a ściślej pytanie, w jakiej mierze podejmowane problemy badawcze wyrastają z obecnych i perspektywicznych potrzeb kształcenia i wychowania oraz w jakiej mierze służą tym potrzebom propozycje i nowe rozwiązania. Innymi słowy, jest to pytanie o typ, rodzaj i charakter związków między badaniami pedagogicznymi i nauczycielami. Nie ulega wątpliwości, że od szeregu lat zacieśniają się związki między naukami pedagogicznymi a praktyką. Coraz bardziej widoczny jest wpływ nauki na jakość pracy szkoły, nauczyciela, wzrasta naukowa wiarygodność decyzji pracowników administracji oświatowej. Oczywiście trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że nie wszystkie, nawet podstawowe problemy nurtujące praktykę szkolną znajdują swoje odbicie w myśli pedagogicznej. Ale prawdą też jest, że gdyby wszystko to, czym już dziś dysponują nauki pedagogiczne, zostało przyswojone przez nauczycieli, wiele trudności w pracy dydaktyczno-wychowawczej zostałoby rozwiązanych.