Inne tematy

Odnosi się to zwłaszcza do zawodu nauczyciela

Jednakże takie przygotowanie człowieka do zawodu i oparcie jego dalszego rozwoju wyłącznie na wymaganiach technologii i organizacji wytwarzania nie tylko nie stwarza możliwości wyzwolenia wszystkich twórczych sił człowieka w procesie pracy, ale całkowicie podporządkowuje go pracy. Odnosi się to zwłaszcza do zawodu nauczyciela, którego praca przebiega, w najbardziej skomplikowanym układzie: wiek człowiek. Chodzi więc o głębsze niż dotąd spojrzenie na zawód nauczyciel, treść tego zawodu i stawiane wymagania. Nauczyciel może być kształcony tylko w danej dziedzinie nauki. Musi ponadto umieć patrzeć na swoją dyscyplinę oczami pedagoga w aspekcie jej właściwości wychowawczych i kształcących! w szerszym kontekście powiązań z innymi dziedzinami wiedzy. W świetle koncepcji kształcenia ustawicznego naukowe opracowanie zakresu wiedzy i umiejętności, struktury czynności dla poszczególnych specjalności w zawodzie nauczycielskim wysuwa się dziś jako zadanie pierwszoplanowe w konstruowaniu modelu zawodowego nauczyciela. Dla dopracowania się takiego modelu odpowiadającego obecnym i przyszłym funkcjom oświaty konieczne są kompleksowe badania z udziałem przedstawicieli dyscyplin kierunkowych, pedagogów, socjologów, psychologów, lekarzy i innych specjalistów.