Inne tematy

Przy szerokim profilu wykształcenia nauczyciel jest czymś więcej niż specjalistą

Szeroki profil wykształcenia wydobywa nauczyciela z jego specjalistycznej izolacji, wiąże z całym zespołem nauczycielskim na płaszczyźnie podstawowych celów specjalistycznego wychowania. Wyszliśmy z założenia, że przezwyciężenie ujemnych skutków wąskiej specjalizacji kształcenia nauczycieli możliwe jest na drodze racjonalnych powiązań interdyscyplinarnych. Jakie są płaszczyzny integracji wiedzy zdobywanej w procesie kształcenia ustawicznego nauczycieli? Punktem wyjścia w integracji wiedzy nauczyciela jest określenie systemu pokrewnych sobie dyscyplin kierunkowych, dyscyplin pedagogicznych i społeczno-politycznych. Zauważmy bowiem, że ¡naukowo uzasadnione z punktu widzenia kształcenia nauczycieli podsystemy tych dyscyplin w istocie nie istnieją. Przejście od specyfiki danej dyscypliny naukowej na grunt potrzeb roli zawodowej nauczyciela bynajmniej nie jest proste. Poszczególne podsystemy dyscyplin naukowych stanowią samodzielne, autonomiczne struktury. Wymaga to tworzenia syntez odpowiadających specyfice każdej z tych dyscyplin i potrzebom roli zawodowej. Problemem o zasadniczym znaczeniu w konstruowaniu modelu nauczyciela jest pytanie o możliwości kształtowania wszechstronnie rozwiniętej osobowości nauczyciela w warunkach obiektywnie postępującego procesu specjalizacji w danym zawodzie. Jak bowiem wykazaliśmy, nadmierna specjalizacja prowadzi do negatywnych konsekwencji i w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ale wiadomo też, że odchodzenie od specjalizacji na rzecz scalania poszczególnych dyscyplin i czynności nauczyciela również nie jest wskazane.