Inne tematy

RZETELNY

Przymiotnik „rzetelny” odgrywa w tym sformułowaniu rolę istotna: wyklucza bowiem tendencyjny dobór faktów potwierdzających przypuszczenie. Ponieważ jednak ma on cha­rakter psychologiczny, byłoby pożądane zastąpić go jakimś kryterium obiek­tywnym, umożliwiającym orzekanie zasadności hipotez bez odwoływania się do czyichkolwiek intencji. Jak dotąd nikomu się to nie udało i trzeba bodaj pogodzić się z faktem, iż nie dysponujemy operacyjną definicją uza­sadnienia w sensie Popperowskim. Jeśli tak, to wartość uzasadnienia zależy od trudnych do skontrolowania czynników i staje się w znacznej mierze kwestią zaufania. W istocie śro­dowiska naukowe cieszą się w tym względzie różną reputacją. Jest to właśnie związane z autorytetem uczonych nadających ton pracy danemu środowisku.