Inne tematy

Requiem dla snu cda

Nie możemy pozwolić na to, by dzisiejsze rozwiązania w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli pozostawały w sprzeczności z wymaganiami nowej rzeczywistości, by znów zaistniała potrzeba kosztownej pod każdym względem reorganizacji systemu od podstaw. Obawa ta jest uzasadniona naszą 30-letnią praktyką w dziedzinie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wprawdzie w okresie tym konsekwentnie zmierzaliśmy do wyższych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli, ale była to droga znaczona szeregiem błędów i potknięć jakiego systemu. Możemy mówić tylko o bardziej lub mniej rozwiniętych elementach tego systemu. Bogate rozwiązania stosowane w naszej wieloletniej praktyce oświatowej stwarzają wprawdzie szansę zbudowania elastycznego systemu edukacji permanentnej nauczycieli, jednak przez swoją różnorodność komplikują tworzenie jednolitego systemu kształcenia ustawicznego kadr oświatowych.