Inne tematy

Komornik sądowy jacek bogiel

To niezbędne i zawsze wysoko oceniane przez uczniów przymioty nauczyciela. I nie idzie tu o przeciwstawne, lecz o łączne, wzajemnie uwarunkowane, uzupełniające się rozpatrywanie funkcji przekazu i funkcji doradczych nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania. Charakteryzując ewolucję roli nauczyciela jako wynik określonych zmian społecznych, ekonomicznych, kulturowych i oświatowych, trzeba również w pełni dostrzegać wpływ nauczyciela na kierunek zmian w społeczeństwie i oświacie. Z tego punktu widzenia ważna jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób nauczyciel może reagować na zachodzące zmiany w różnych dziedzinach życia, jak dalece może przewidywać kierunek i treść tych zmian, wyciągać odpowiednie wnioski dla pracy z młodzieżą, dla samokształcenia i samodoskonalenia. Ważną kwestią dla polityki oświatowej i kadrowej jest trafne i pełne odczytanie charakteru tych zmian nie tylko przez nauczycieli, ale i przez czynniki państwowe decydujące o polityce oświatowej. Idzie o to, czy jasne są konsekwencje tych zmian dla statusu społeczno-zawodowego nauczycieli, dla ich kształcenia przed podjęciem pracy i w czasie aktywności zawodowej, czy władze oświatowe podejmują odpowiednie decyzje w sprawach usytuowania materialnego oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.