Inne tematy

PODOBNE MYŚLI

Podobnie myśli się, że jeżeli ktoś jest kapłanem, to musi być reprezentantem tych cnót, jakie głosi dany kościół. Oba te uogólnienia mogą być jednak błędne. Nawet w najlepszej szkole może — jak wiemy — zdarzyć -się przypadkowy nauczyciel i nie każdy kapłan jest kandydatem na świętego. Zawodność tegę myślenia jest zwłaszcza wówczas wysoce prawdopodobna, kiedy system na­turalnej selekcji w danej organizacji ulega biurokratycznym wynaturzeniom. Wówczas właśnie możliwe są takie przypadki, że ktoś jest np. „ekspertem” nie ze względu na swoje fachowe kompetencje, lecz dlatego po prostu, że dostał się na odpowiednie stanowisko. Przechodzenie autorytetu lub prestiżu z organizacji na osoby z nią związane wskazuje na możliwość występowania zarówno osobistego, jak i urzędo­wego autorytetu lub prestiżu. Istnieje także możliwość kumulacji autoryte­tów lub prestiżów nawet jakościowo różnych, czyli wywodzących się z odmien­nych źródeł.