Inne tematy

W ŚCISŁYM ZWIĄZKU

Pozostaje więc w ścisłym związku ze zjawiskiem sugestii społecznej, co najwyraźniej widać na przykładzie prestiżu poszczególnych „idoli” będących przedmiotem uwielbienia, a nawet swoistego kultu w poszczególnych społeczeństwach. Każdy idol stara się być sugestywnym i oddziaływać sugestywnie na ludzi. Staje się więc bożyszczem dla tych, którzy są szczególnie wrażliwi na owe oddziaływania sugestywne. Tb zaś, czy i w jakiej mierze stanie się on bożyszczem, będzie w dużym stopniu zależeć od warunków kształtujących przebieg procesu sugestii spo­łecznej, np. do dobrze prowadzonej reklamy. C. W. Mills w rozprawie pt. Elita władzy trafnie zwracał uwagę m. in. na fakt, że „główne instytucje społeczeństwa są w coraz wyższym stopniu baza wielkiego prestiżu”, wyjaśniając zaś go stwierdzał, że „prestiż zależy — często w decydujący sposób — od dostępu do reklamy”.