Inne tematy

Siateczka śródplazmatyczna szorstka

Niewątpliwie pożyteczne będą analizy ukazujące genezę, funkcje i strukturę dotychczasowej organizacji kształcenia i doskonalenia nauczycieli z punktu widzenia założeń kształcenia ustawicznego. Potrzebne są też opracowania prognostyczne związane z przyszłościowymi wymaganiami wobec systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli, modelem nauczania i kształcenie ustawiczne nauczycieli przyszłości, przewidywanymi zmianami w strukturze i funkcjach tego zawodu i inne. Dopiero na podstawie takich kompleksowych badań będzie można odpowiedzieć na szereg istotnych ¡pytań, zaprojektować przekonujące rozwiązania systemowe, opracować całościowy model kształcenia ustawicznego kadr oświatowych. Te dwie przyczyny dotychczasowy stan refleksji naukowej oraz rozwiązań praktycznych nie pozwalają jeszcze na zaproponowanie pełnej, zawierającej wszystkie niezbędne elementy koncepcji systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Wydaje się jednak, że nasza wieloletnia praktyka w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, szczególnie okresu budowy systemu edukacji socjalistycznej w naszym kraju, wyniki badań nad zawodem nauczyciela, materiały i opracowania zgromadzone przez Komitet Ekspertów, Komisję Prognoz przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania, wyniki powszechnej ewidencji kadr nauczycielskich upoważniają do sformułowania pewnych hipotez, a nawet bardziej konkretnych wniosków i propozycji.