Inne tematy

WSZELKIE RODZAJE

Nie zdobyli nigdy wielkiego autorytetu moralnego uczeni, którzy wyprodukowali bombę wodorową, ani uczeni, którzy przeforsowali zastosowanie bomb atomowych w drugiej wojnie światowej. Pracowali dla sławy i zdobycia majątku.Wreszcie można mówić o autorytecie społecznym uczonych, którzy’wy­korzystują swoją wiedzę do rozwiązywania spraw społecznych, do kierowania opiniami, którzy służą swoją wiedzą jako przywódcy, działacze wskazujący drogę i możliwości działania w sposób naukowo uzasadniony, chociażby musieli występować przeciw poglądom uznanym i grupom dysponującym wielkimi wpływami. Wszystkie te rodzaje autorytetów mogą występować łącznie lub oddziel­nie. Powyższe rozróżnienie nie wyczerpuje oczywiście całości zjawisk, możli­we są jeszcze inne rodzaje autorytetów w nauce. Czasami, zwłaszcza w naukach społecznych i filozofii, autorytet związany jest z treścią głoszonych poglądów, zaś doktryny lub teorie szczególnie wzniosłe i szlachetne zjednują ich twór­com szerokie uznanie.