Inne tematy

PROCES POWSTAWANIA AUTORYTETÓW

Z tego, co powiedzieliśmy wyżej, wynikają różne wnioski dla procesu powstawania autorytetów. Autorytet zakłada stosunki zbiorowe i wzajemne oddziaływania między ludźmi szerokich zbiorowości. Nawet najwyższe osiąg­nięcia naukowe, nie przekazane i nie udostępnione innym, nie staną się podstawą autorytetu. Jest to bowiem zjawisko polegające na tworzeniu waż­nego dzieła; percepcji i zrozumieniu wagi tego dzieła przez grupy znawców, a następnie przez szerszą publiczność; omawianiu, komentowaniu, naślado­waniu, rozwijaniu, stosowaniu, podziwianiu tez, dyrektyw, wartości tego dzieła; wytworzeniu opinii o wysokiej wartości dzieła i jego twórcy, prowadzącej do traktowania wypowiedzi twórcy jako kryterium ocen w danej dziedzinie; potwierdzeniu tej opinii przez twórcę w dłuższym okresie.