Inne tematy

ZACHĘCANIE ADEPTÓW

Zachęca się adeptów nauki do niezważania na autorytet; pożądane jest, by się przyzwyczaili kwestionować wszelkie sądy, choćby najbardziej szacowne. Wiadomo prze­cież, że najlepszym uzasadnieniem tezy naukowej jest rzetelna i nieudana próba jej falsyfikacji. Nadając więc immunitet sądom znawców, pozbawili­byśmy je należytego uzasadnienia.Podsumowując ten tok rozumowania, można powiedzieć, że w słowniku metodologii nauk nie ma miejsca dla terminu „autorytet”. Co więcej, li­czenie się z autorytetem jest czynnikiem przeszkadzającym w realizacji kry­teriów dobrej roboty, ustalanych przez metodologię nauk. Przez bardzo długi czas metodologiczny punkt widzenia dominował w roz­ważaniach o nauce. Upowszechnił się w rezultacie stereotyp nauki pojmo­wanej jako wytwór działalności badawczej, czyli jako teoria pewnej dzie­dziny zjawisk.