Inne tematy

MORALNE AUTORYTETY

Ludzie zajmujący te wybitne stanowiska kierownicze, dające im szeroki zakres wpływu na politykę naukową, finansowanie badań, usta­lenie wieloletnich planów itp., stają się autorytetami w zakresie organizo­wania badań naukowych. Wyróżnić trzeba także autorytety moralne uczonych. Cieszą się nimi ludzie, którzy nade wszystko stawiają wartości naukowe, dla których dąże­nie do prawdy i rzetelności intelektualnej jest pierwszą dyrektywą postępo­wania, którzy nie szukają innych korzyści poza rozwijaniem wiedzy i którzy w sytuacjach kryzysowych, mając do wyboru różne możliwości działania i postępowania, zawsze wybierają interes badań, dążenie do wiedzy zgodne z wymaganiami metody naukowej. Autorytet moralny przyznawany pracow­nikowi nauki nie zawsze oznacza, że jest to uczony wielkiej wiedzy i doko­nujący wielkich odkryć; oczywiście, musi mieć on jednak dorobek znaczący, który dawałby mu duże korzyści, gdyby poszedł na różne kompromisy.