Inne tematy

UWARUNKOWANIA I RODZAJE AUTORYTETU I PRESTIŻU

Pierwszym, który podjął próbę bardziej precyzyjnego rozróżnienia dwóch bliskich, acz różnych zjawisk, jakimi są autorytet i prestiż, był chyba węgierski socjolog Ludwik Leopold . Jego zdaniem prestiż opiera się na uczuciowym — i dlatego irracjonalnym — stosunku do wartości, które są szanowane społecz­nie. Uczuciowy stosunek ludzi do zaakceptowanych wartości kształtuje w określony sposób ich świadomość. Przejawia się on przede wszystkim w bezkrytyęznyni traktowaniu wszystkiego, co reprezentuje dane wartości. Stąd poszczególne osoby, grupy i instytucje, które są rzeczywistymi czy domniemanymi posiadaczami społecznie szanowanych wartości, stanowią w większym stopniu przedmiot podziwu niż krytycznej oceny.