Inne tematy

Czy dotychczasowy system kształcenia jest w stanie przygotować nauczyciela do kierowania własnym rozwojem zawodowym?

Otóż z tych właśnie pozycji dokonuje się krytyki celów, treści i metod kształcenia kadr oświatowych. !Nie wystarczają tu bowiem żadne drobne zmiany programowe, dodawanie nowych elementów do istniejących programów kształcenia i wprowadzanie nowych przedmiotów czy modyfikacja metod kształcenia. Chodzi tu o radykalne zerwanie z tezą, że przyszły nauczyciel ma być wyposażony w wiedzę i umiejętności wystarczające mu na cały okres aktywności zawodowej, a więc o nową jakość kształcenia nauczycieli. Nauczanie pamięciowe łączy się z kumulatywnym modelem nauki. Kumulatywny model nauki traktuje sią jako skarbiec wiedzy wciąż pomnażanej, a rozwój dokonuje się przez proste dodawanie nowych elementów przy zachowaniu treści już zdobytych. Wiąże się to z ideałem wiedzy pełnej i pewnej. W starożytności niepewne mniemanie było niegodne uczonego, filozofa. Zresztą z czasów niezbyt odległych pochodzi znane oświadczenie Izaaka Newtona „hypotheses non fingo”, co wskazywało, na odżegnywanie się od jakichkolwiek hipotez. W wieku XVIII August Comte również uznawał tylko wiedzę faktów, wiedzę pozytywną, odżegnując się od teorii i hipotez.