Inne tematy

Zadaniem kursów specjalnych jest pogłębienie wiedzy studentów o aktualnych problemach pedagogiki

Na podstawie badań prowadzonych przez zespoły pod kierunkiem pracowników katedr pedagogiki i psychologii. Problematyka tych kursów obejmuje zagadnienia potrzeb uczniów, kierowania samokształceniem i samowychowaniem, kształtowanie zainteresowań poznawczych, stymulacji w procesie wychowawczym, samodzielności uczniów itp. Kursy te są interesującą próbą zbliżenia studentów do badań pedagogicznych, poszerzenia ich horyzontu naukowego, kształtowania twórczego podejścia do dorobku myśli pedagogicznej.
Przed seminariami specjalistycznymi w zasadzie stawia się te same cele, co i przed kursami, ale ich zadaniem bezpośrednim jest możliwie silne związanie studentów z pracą naukowo-badawczą. Oto niektóre tematy seminariów: „Metody pracy wychowawcy klasowego”, „Treść pracy wychowawczej z dorastającą młodzieżą”, „Nauczyciel a organizacja pionierska”, „Wychowanie politechniczne i wychowanie przez pracę”. Obok tematów o charakterze praktycznym podejmuje się tu również pewne problemy teoretyczne, jak: „Metodologia i metodyka badań pedagogicznych”, „Stosunki koleżeńskie w kolektywie klasowym”, „Rola zainteresowań poznawczych uczniów w procesie nauczania” i in. Dotychczasowy dorobek tych kursów i seminariów jest przedmiotem wnikliwych badań, które mają bliżej określić ich formy, rolę i miejsce w systemie przygotowania pedagogicznego przyszłych nauczycieli.