Inne tematy

CZYNNOŚCI NAUKOWE

Podejmując zagadnienie autorytetu w nauce uważamy, iż jest to sprawa niezwykle istotna dla procesu kształcenia i rozwoju kadr naukowych, jak też dla tworzenia warunków prawidłowego wykonywania zawodu pracowni­ka naukowego. Od osób uznanych za autorytety, od poziomu i stylu odgry­wanych przez nie ról, oczekiwanych i wymaganych przez środowiska i wspól­noty naukowe, zależy bardzo wiele, gdy chodzi o stan dziesiejszy, a co waż­niejsze — o przyszłość struktury wiedzy naukowej i systemów czynności nau­kowych.Chciałbym podkreślić, że niniejsze rozważania są tylko garścią osobi­stych impresji i refleksji. Nigdy nie zajmowałem się naukowo zagadnie­niami autorytetu, nie czytałem odpowiedniej literatury i nie gromadziłem systematycznie materiałów empirycznych z tej dziedziny. Przygotowując się do napisania poniższego eseju, przejrzałem artykuły w słownikach i ency­klopediach, zrezygnowałem jednak z podjęcia próby opracowania studium naukowego.