Inne tematy

NAUKA O NAUCE

Część tę otwiera esej przedstawiający portret greckiego uczonego, który pozwala zorientować się w wyobrażeniach dotyczących ideału prawdziwego uczonego w antycznej kulturze helleńskiej. Znajdują się tu ponadto dwa studia poświęcone zagadnieniu sposobu badań autorytetu naukowego, referu­jące dorobek badawczy uczonych amerykańskich oraz przedstawiające kon­cepcję badania ilościowych aspektów autorytetu naukowego. W całym tomie poruszono wiele kwestii związanych z badaniami auto­rytetu naukowego, rozpatrywanego w aspekcie socjologii nauki i historii nauki, niemniej jest to tylko pewien przyczynek do opracowania komplekso­wego programu badawczego, który winien być dziełem socjologów nauki i historyków nauki, przy współudziale specjalistów innych działów socjologii i historii, a także filozofów, metodologów i psychologów zajmujących się problemami z zakresu nauki o nauce.