Inne tematy

Jedność i zgodność całego systemu oświaty

Realizacja tych zadań wymaga jedności i funkcjonalnej zgodności całego systemu oświaty, wszystkich jego elementów składowych. Praca Komitetu Ekspertów, przygotowania do reformy naszego szkolnictwa wskazują na potrzebę bliższego określania związków i zależności między poszczególnymi ogniwami systemu oświatowego z punktu widzenia edukacji permanentnej. Sprowadzenie problematyki kształcenia ustawicznego tylko do oświaty dorosłych może mieć daleko idące implikacje teoretyczne i praktyczne dla dalszych rozwiązań. Takie rozumienie problemu w istocie akceptuje istniejący’stan rzeczy i niczego nie zmienia. Do dziś np. nie ma wspólnych powiązań między kształceniem wstępnym nauczycieli a ich doskonaleniem i samokształceniem w toku pracy. Niewiele też jest zapewne w naszej gospodarce i kulturze zawodów wyłączając może lekarzy, które dysponują spójnym systemem kształcenia ustawicznego swoich kadr.