Inne tematy

Konsekwentne wyciągnięcie wniosków dla struktur organizacyjnych

Drugim warunkiem realizacji idei kształcenia ustawicznego jest konsekwentne wyciągnięcie wniosków dla struktur organizacyjnych w relacji: nauka-praca-czas wolny. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji, kiedy nastąpiło spotkanie nauki i pracy człowieka, kiedy te dwie formy ludzkiego działania występują równolegle i zespalają się w jeden proces. Skuteczność pracy w coraz większym stopniu zależy od kwalifikacji człowieka, od jego ciągłego kształcenia, doskonalenia i samokształcenia, od kierowania własnym rozwojem. Przydatność wykształcenia, wiedzy człowieka ocenia się tym wyżej, im skuteczniej ingeruje ona w proces wytwarzania dóbr materialnych i duchowych. Mimo tych oczywistych zależności dotychczasowa organizacja życia społeczeństw i jednostek jest ¡wciąż taka, że zakłada w kształceniu okres przygotowania do podjęcia pracy, ale praktycznie nie aprobuje się kształcenia w trakcie pracy. Można oczywiście znaleźć poważne argumenty podważające tę tezę, ale będą to argumenty niepełne, częściowe. Owszem, mamy znaczny postęp w rozwoju różnych form kształcenia dorosłych, bogactwo programów i form odnawiania wiedzy i umiejętności, zdobywania nowych specjalności.