Inne tematy

MÓWIĄC O AUTORYTECIE

Mówiąc więc o autorytecie uczonych, mam na myśli przyznawane im cechy pewnej doskonałości osiągniętej w określonej dziedzinie nauki czy to dzięki odkryciom naukowym, czy też innym zasługom dla rozwoju danej dziedziny, wynikające stąd uznanie i szczególne liczenie się z poglądami przez nich wypowiadanymi. Nie mam tu -zamiaru formułować pełnej defi­nicji, chodzi mi tylko o wstępne ustalenie zakresu rozważań i przybliżone określenie ich przedmiotu. Autorytet zatem zawsze powiązany jest z pewną możliwością wywierania wpływu na postępowanie innych ludzi, czy to ich badania naukowe, czy też na inne poglądy, na działania społeczne i po­lityczne, na postawy moralne itp. Autorytet jest koniecznym warunkiem przywództwa i skutecznego kierownictwa merytorycznego w rozwijaniu wiedzy naukowej.