Inne tematy

MIMO OCZYWISTOŚCI

Ponieważ mimo swej oczywistości stwa­rza ona okazje do nieporozumień, poświęcimy jej tu chwilę uwagi. Naj­łatwiej posłużyć się przykładem matematyki, ponieważ jedynym dopuszczal­nym w tej dyscyplinie sposobem uzasadnienia jest dedukcja z naczelnych założeń systemu, zwanych aksjomatami.Otóż prace matematyczne, jako sprawozdania z wyników badań, zawie­rają wyłącznie twierdzenia oraz ich dowody. Nie znajdziemy w nich żadnej informacji na temat drogi, która doprowadziła do sformułowania przypu­szczeń i nadania im statusu twierdzeń przez dowód, że wynikają logicznie z aksjomatów. Te kwestie są poza obrębem matematyki. Bardzo rzadko się zdarza, iż matematycy próbują zdać sprawę z tego, jak uzyskali wynik, jeszcze rzadziej trafiają się próby uogólnień, takie np. jak znakomita praca G. Polyi.