Inne tematy

ZBIÓR ZDAŃ

Jest to zbiór zdań zhierarchizowanych wedle określonych relacji, z których najważniejsza jest relacja wynikania logicznego. Na szczycie tej hierarchii są naczelne założenia teorii, na najniższym jej szczeblu znaj­dują się zdania bezpośrednio sprawdzalne drogą doświadczenia, uzasadniające teorię jako całość.Obraz powyższy, przedstawiony tu w skrajnym uproszczeniu, wydaje się zasadniczo słuszny przynajmniej w odniesieniu do bardziej dojrzałych dzie­dzin przyrodoznawstwa. Nie jest on jednak adekwatny w stosunku do całej niemal humanistyki, ponadto zaś nie zdaje on sprawy (bo też i nie jest to jego zadaniem) z procesu powstawania teorii naukowej. Różnica między tymi dwoma ujęciami (nauka jako wytwór i nauka jako działalność) jest zupełnie zasadnicza.