Inne tematy

RODZAJE STANOWISK

Zwykle tak bywa, że do stanowisk tego rodzaju docho­dzą ludzie, którzy wykazali znaczne umiejętności w zakresie merytorycznego tworzenia nauki, dlatego też powierza się im stanowiska wymagające okreś­lonej wiedzy, zdolności przywódczych itp. Nie zawsze jednak autorytety formalne w nauce muszą mieć podbudowę merytorycznie naukową, nieraz mogą to być autorytety wynikające z zasług organizacyjnych, z zasług w kierowaniu administracyjnym nauką lub też wynikające z zakresu decyzji i wpływów organizacyjnych w nauce jako dziale gospodarki narodowej. W ostatnich dziesięcioleciach, gdy naukowe badania rozwijają się coraz sze­rzej i kiedy stosuje się w nich w coraz większym stopniu metody „produkcji przemysłowej”, kiedy kierowanie wielkimi sieciami instytutów, kierowanie wielkimi projektami badawczymi, programami w skali państwa itp. wymaga dużych zdolności politycznych, organizacyjnych i gospodarczych, wytwarzają się nowe typy autorytetów w nauce, wynikające z sukcesów organizacyjno- -politycznych.