Inne tematy

NASTĘPSTWO OCEN

Podziw ten nie jest też następstwem rzeczowych ocen, lecz właśnie efektem uroku j czaru, jaki wywierają dane osoby lub przedmioty, specyficznej atmosfery towarzyszącej ich występowaniu. Na powyższe właściwości prestiżu wskazywał także G. Le Bon, pisząc, że „prestiż jest rodzajem czaru wywieranego na nas przez daną osobistość lub idee”.Autorytet — w przeciwieństwie do prestiżu — jest, zdaniem Leopolda, na­stępstwem racjonalnego ujmowania wartości, jakie przysługują określonym ludziom lub rzeczom. Wynika on ze stwierdzenia przez środowisko społeczne określonej ilościowej i jakościowej przewagi danego człowieka w zakresie posiadanej wiedzy,.władzy, umiejętności; nie ginie też natychmiast, kiedy danej przewagi zabraknie. Utrata autorytetu nie dokonuje się bowiem automatycz­nie, nie znika więc tak, jak nadwaga danego osobnika po schudnięciu.