Inne tematy

UJEMNY WPŁYW

Autorytet, może-wywierać też wpływ ujemny bez czyjejkolwiek nagannej intencji. Sam fakt, że jakaś teza cieszy się poparciem autorytetu, wystarcza niejednokrotnie do jej utrwalenia i w rezultacie oddziałuje hamująco na rozwój danej dziedziny wiedzy. Dobitnego przykładu dostarczają tu dzieje logiki. Autorytet Arystotelesa, jako twórcy syłogistyki, przyczynił się w jakiejś mierze do tego, że badania logiczne przez wiele stuleci nie wykraczały poza związki między zdaniami kategorycznymi. W mniejszej skali zjawisko to wi­doczne jest w codziennym życiu naukowym. Przyczyniają się do tego czasem sami uczeni, gdy nie tolerują głosów sprzeciwu i zamiast osłabiać destruk­tywne działanie swego autorytetu, wzmacniają je postawą autorytarną.. N& dopełniają tym samym obowiązku wynikającego z ich pozycji w nauce.