Inne tematy

POJĘCIE AUTORYTETU I PRESTIŻU

W każdym społeczeństwie, a nawet małej społeczności ludzkiej uznawane są i aprobowane różne wartości odpowiadające określonym właściwościom materialnym i niematerialnym. Takimi wartościami są np. bogactwo, które może występować w różnej postaci, sprawność fizyczna i umysłowa, siła, wiedza, przeróżne umiejętności. Mogą wchodzić w grę zarówno wartości uznawane w bardzo wąskich środowiskach, jak i uniwersalne. Mogą to być właściwości zarówno osób fizycznych, jak i przeróżnych organizacji i instytucji. Szacunek dla wartości akceptowanych i cenionych w danych społeczeń­stwach czy środowiskach sprawia, że osoby fizyczne, organizacje lub instytu­cje, które takimi wartościami dysponują — i to w stopniu nieprzeciętnym — cieszą się szczególnym uznaniem ze strony pozostałych ludzi.