Inne tematy

Faktycznie wyjątkowo mało wiemy o tym okresie aktywności zawodowej nauczyciela

Ale nawet ta wiedza, która została zgromadzona, nie jest dostatecznie wykorzystywana w programach i metodach kształcenia. Powoduje to, że programy i metody kształcenia, przenoszone z okresu przygotowawczego na okres stabilizacji zawodowej, rażąco odbijają od potrzeb nauczyciela, wywołują w nim negatywne reakcje, nie aktywizują go w procesie poznania. Nauczyciel w okresie stabilizacji zawodowej, a więc okresie charakteryzującym się dużą wrażliwością na pozycję, autorytet, nie chce poddać się programowym formom kształcenia, z których korzystał w okresie swojej młodości. We wczesnych stadiach kariery zawodowej nauczyciele potrzebują daleko idącej pomocy. Nauczanie i wychowanie nastręcza im rozliczne problemy, do których rozwiązania nie zostali należycie przygotowani w uczelni pedagogicznej ani też w okresie adaptacji zawodowej. Potrzebne tu są różnego rodzaju krótkotrwałe kursy, wizytacje nadzoru pedagogicznego, wzorcowe rozwiązania praktyczne, przykładowe lekcje.