Inne tematy

OSTRE RÓŻNICE ZDAŃ

W tej kwestii ujawniają się ostre różnice zdań znane każdemu, kto uczestniczył w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych. Nie składają się one z samych autorytetów, ale do tych ostatnich należy głos decydujący. Powiedzmy ostrożniej: powinien należeć, gdyż nie zawsze uprawnienia for­malne pokrywają się z rzeczywistą pozycją naukową. Analogicznie przedstawia się sprawa z kwalifikowaniem osób pod wzglę­dem ich przydatności do pracy badawczej. Do tej kategorii należą decyzje dotyczące zatrudnienia, nadawania stopni i tytułów naukowych, powierzania funkcji kierowniczych. Nie ma potrzeby rozwijania tego tematu, ponieważ udział autorytetów naukowych w kształtowaniu tego typu rozstrzygnięć wy­daje się oczywisty.