Inne tematy

SPRZYJAJĄCY KLIMAT

O  cóż chodzi jednak, gdy mówimy o lojalności w stosunku do instytucji naukowej, jako o warunku awansu? Oprócz tej zwykłej lojalności wymaganej w. każdym miejscu pracy wchodzi tu w grę — jak sądzę — jeszcze inna, przejawiająca się w postawie konformistycznej wobec autorytetu naukowego obowiązującego oficjalnie w danej instytucji naukowej. Łączenie awansu z tak pojętą lojalnością i stażem pracy powoduje negatywną selekcję pracowników nauki, a w dalszej konsekwencji to, że często do wyższych stanowisk do­chodzą prędzej oportuniści lub rutyniarze i karierowicze niż pracownicy bar­dziej krytyczni, oryginalni w myśleniu i autentycznie zaangażowani naukowo. Biurokratyzacja i kult nauki współtworzą klimat sprzyjający pojawianiu się także przeróżnych szarlatanów i hochsztaplerów naukowych, którzy nie tyl­ko odnośnie do zjawisk parapsychicznych mogą ze zręcznością kuglarzy „udo­wodnić” wszystko i to na podstawie „ściśle naukowych” teorii.