Inne tematy

Programy innych kursów obejmują takie tematy:

Optymalizacja procesu nauczania w celu zapobiegania drugoroczności (program opracowany przez Katedrę Pedagogiki Rostowskiego Instytutu Pedagogicznego), zagadnienia orientacji zawodowej, kształtowanie osobowości w kolektywie, samokształcenie uczniów, specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej w warunkach przedłużonych zajęć szkolnych, wychowanie w warunkach działania czynników negatywnych, specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodocianymi przestępcami, wychowanie w warunkach rewolucji naukowo-technicznej i in. Czas trwania takich kursów kształtuje się różnie, w zależności od programu, ale na ogół nie przekracza 40 godz., a nie schodzi poniżej 10 godz. W wyniku kilkuletniego doświadczenia wprowadzono pewne modyfikacje i podzielono kursy na dwa rodzaje: kursy obowiązkowe i kursy specjalne. Kursy obowiązkowe mają na celu ogólne pogłębienie przygotowania pedagogicznego oraz wyposażenie przyszłych nauczycieli w umiejętności pedagogiczne. Tematyka tego typu kursów obejmuje metodykę pracy wychowawcy klasowego, kierownictwa pedagogicznego w organizacji komsomolskiej, specyfikę pracy organizacji pionierskiej, problemy wychowania moralnego i wychowania uczniów przez pracę. Kursy te mają więc charakter praktyczny i zorientowane są przede wszystkim na metodykę i technikę zawodu pedagoga.