Inne tematy

Akcentowanie kształcenia kierunkowego ogranicza możliwości kształcenia pedagogicznego i odwrotnie

Dylemat ten występował i występuje niezwykle ostro. Wydaje się, że idea kształcenia ustawicznego umożliwia przezwyciężenie tego dylematu zakładając przewartościowanie treści kształcenia oraz ich realizację w dłuższych odcinkach czasu i w pewnych tylko zakresach. W wielu systemach kształcenia nauczycieli odczuwa się rozpiętość między systematycznym wzrostem wiedzy pedagogicznej, wynikami badań pedagogicznych a praktyką kształcenia nauczycieli. W Związku Radzieckim na wszechzwiązkowej konferencji kierowników katedr pedagogiki i psychologii podjęto decyzję o uzupełnianiu wiedzy i umiejętności pedagogicznych studentów w formie ¡specjalnych kursów i seminariów. Problematyka tych kursów i seminariów jest różnorodna. Na przykład kursy organizowane przez Zakład Pedagogiki Porównawczej w MGPT im. W. I. Lenina obejmują wszystkich studentów wydziału języków obcych. Programy tych kursów zakładają zapoznawanie studentów z dodatkową lekturą, pisanie i wygłaszanie referatów w obcym języku, a więc jest to poszerzanie zakresu materiału omawianego w toku zajęć.