Inne tematy

Przy zatrudnianiu zgodnie ze specjalizacją w dalszych okresach kariery zawodowej mogą nastąpić zmian

Z takimi faktami trzeba się liczyć. Kształcenie ciągłe nauczycieli, uwzględniając dynamikę i zmiennąść tego zawodu, różne fazy kariery zawodowej nauczyciela, w zasadzie rozwiązuje ten problem przez powoływanie kadry nauczycielskiej do kształcenia w zależności od potrzeb występujących w nowym systemie szkolnictwa. Ewolucja nowoczesnych systemów oświatowych zmierza w kierunku dalszego różnicowania się ról zawodowych personelu nauczającego. U podstaw tego zjawiska występuje pogłębiający się podział pracy, specjalizacja nauki, technizacja procesu nauczania, powodująca głębsze, daleko idące zmiany w całym systemie kształcenia. Nowy model szkolnictwa będzie wymagał nauczycieli gruntownie przygotowanych w zakresie dotychczasowych specjalności oraz nowych specjalistów. Określenie typów i profilu tych specjalności, wymagań programowych, rozwiązań instytucjonalnych warunkuje nie tylko przygotowanie nauczyciela do podjęcia pracy, ale i utrzymanie jego sprawności w całym okresie jego aktywności zawodowej. Generalnie rzecz biorąc, przemiany te zmierzają w kierunku wzbogacenia środowiska dydaktycznego ucznia o nowoczesne środki nauczania, stawiając nauczyciela wobec konieczności zmiany jego roli na rzecz rozwoju indywidualnych zainteresowań, dyskusji, inspiracji prac badawczych. W wielu. opracowaniach podkreśla się, że w przyszłości będą zatrudnieni w szkolnictwie specjaliści w zakresie strategii oświaty, planowania i zarządzania oświatą, projektanci koncepcji i treści programów, organizatorzy materiałów nauczania, specjaliści od badań oświatowych, specjaliści od stosowania nowoczesnych środków w procesie nauczania itd.