Inne tematy

RODZAJE AUTORYTETÓW

Można wyróżnić kilka rodzajów autorytetów w nauce. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że podstawowy jest autorytet zdobyty dzięki wybitnym osiągnięciom badawczym, tworzeniu nowych systemów pojęć, tez, hipotez, teorii, metod badawczych i doskonałemu opanowaniu jakiejś dziedziny wie­dzy. Autorytetem w danej dziedzinie cieszy się ten, kto zna ją lepiej od innych, ma w niej więcej od innych do powiedzenia, kto zbadał więcej faktów i dostarczył lepszych wyjaśnień teoretycznych itp. Jest to więc autorytet wyni­kający z zasługi’ badacza dla rozwoju wiedzy naukowej. Osiąga się taki autorytet dzięki wielkiej pracy i wybitnym zdolnościom.’Człowiek osiągający wybitne wyniki naukowe, tworzący w nauce nowe dziedziny i otwierający nowe drogi badań zasługuje na szacunek i w społecznościach ludzi nauki istnieją dokładne, chociaż nie sformalizowane miary uznania dla takich autorytetów.