Inne tematy

PODSTAWY DO ZDOBYCIA AUTORYTETU

Istnieją także inne podstawy do zdobycia autorytetu w nauce, a miano­wicie stworzenie wielkiej szkoły, wykształcenie wielu wybitnych uczniów. Kazimierz Twardowski np., chociaż niewątpliwie był wybitnym filozofem, to jednak nie dzięki swym dziełom zdobył autorytet i uznanie, lecz przede wszystkim dzięki stworzeniu własnej szkoły filozoficznej, wykształceniu licz­nego grona wybitnych uczniów, którzy przez wiele dziesięcioleci tworzą różne kierunki badań filozoficznych w polskich uniwersytetach. Wykształ­cenie takiego szeregu uczniów wymaga niewątpliwie wielkiej pracy oraz wielkich zalet umysłu i charakteru. istnieją także w nauce autorytety związane z zajmowanymi stanowiskami, najczęściej autorytety ludzi stojących na czele wielkich organizacji i insty­tucji naukowych.