Inne tematy

SPÓJNOŚĆ INTUICJI

Żadne rozstrzygnięcie nie będzie zadowalające: zbyt wiele nie dających się pogodzić składników zna­czeniowych nawarstwiło się pod wpływem zmian,’jakim ulegał status uczone­go. W świadomości społecznej przetrwał, jak się zdaje, w ogólnych zarysach dziewiętnastowieczny, elitarny ideał uczonego-kapłana wiedzy. Skłania on do stawiania autorytetowi naukowemu wymagań wielorakich i najwyższych. Ideał ten nie bardzo jednak przystaje do prozaicznej postaci współczesnego pra­cownika nauki (słowo „uczony” wydaje się tu niestosowne, jako zbyt pa­tetyczne właśnie), przedstawiciela zawodu masowo uprawianego we wszystkich rozwiniętych społeczeństwach. Stąd niespójność intuicji znaczeniowych związa­nych z określeniem „autorytet naukowy”.