Inne tematy

Środowisko pracy wywiera nacisk w kierunku ciągłego kształcenia i doskonalenia

Wniosek, który chciałbym w tym miejscu sformułować, sprowadza się do tego, by występował ścisły związek między instytucjami kształcenia ustawicznego a zakładem pracy, by w zakładach pracy wprowadzać takie rozwiązania, które będą mogły odegrać zasadniczą rolę w kształceniu ustawicznym. Wydaje się, właśnie ścisłe powiązanie procesu kształcenia ciągłego z pracą, znalezienie rozwiązań łączących proces kształcenia i rozwoju z pracą otwiera daleko idące możliwości powiązania procesu ciągłego kształcenia z autentycznymi potrzebami człowieka oraz stwarza szansę rozwiązania problemu dość uciążliwych warunków i organizacji kształcenia. Chodzi o to, by instytucja pracy była w znacznej mierze także instytucją ciągłej edukacji. Zagadnienie to w odniesieniu ‘do zawodu nauczyciela wciąż czeka na rozwiązanie.