Inne tematy

WYTWÓR SPOŁECZNY

W świetle dotychczasowych rozważań można więc powiedzieć, że autory­tet tym różni się od prestiżu, iż opiera się na społecznie uznanej przewadze danego człowieka w zakresie posiadanej wiedzy, zdolności, doświadczenia życiowego, możliwości fizycznych itp. właściwości. Autorytet implikuje nie tyl­ko szacunek i poważanie, ale także zaufanie oraz — jak słusznie zauważa B. Stokvis – w jego wypadku wchodzi w grę mniej elementów sugestywnych w porównaniu z prestiżem. Dzieje się tak dlatego, ponieważ autorytet opiera się w większym stopniu na przesłankach rozumowych niż uczuciowych. Prestiż natomiast jest jak gdyby wytworem społecznej sugestywności danych podmiotów lub przedmiotów i sugestywności ludzi, którzy owe przedmioty lub podmioty postrzegają.